Javna nabava

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011), naručitelj Zavod za hitnu medicinu Istarske županije sve objave javne nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011), naručitelj Zavod za hitnu medicinu Istarske županije sve objave javne nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

 

IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavak 2 Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16.) Nastavni zavod za hitnu medicine Istarske županije objavljuje listu gospodarskih subjekta s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili sa njima povezane osobe u sukobu interesa:

– IVULA d.o.o., Premantura, Selo 91, 52100 Pula, OIB:2955373335

– LA VITA obrt za njegu i održavanje tijela, Gradski trg 2, Sveti Lovreč, OIB:15677862358

– SINTEZA PROJEKT d.o.o., Scalierova ulica 21, 52100 Pula, OIB:45799065241

Ovlaštena osoba za javnu nabavu

Telefon: +385 52 21 68 26

Fax: +385 52 38 53 27

Email: financije@zhmiz.hr

Skip to content