Javna nabava

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011), naručitelj Zavod za hitnu medicinu Istarske županije sve objave javne nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011), naručitelj Zavod za hitnu medicinu Istarske županije sve objave javne nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Ovlaštena osoba za javnu nabavu

Ingrid Belas dipl.oecc, specijalist javne nabave

Telefon: +385 52 21 68 26

Fax: +385 52 38 53 27

Email: financije@zhmiz.hr

Skip to content