Pravila privatnosti

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije-Istituto formativo per la medicina d´urgenza della regione Istriana 52100 Pula, Zagrebačka 30, OIB: 1901960380003 primjenjuje se od 25. svibnja 2018.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije-Istituto formativo per la medicina d´urgenza della regione Istriana, s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, te nacionalnim zakonima temeljenom na predmetnoj Uredbi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

1. Osnovni podaci

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Za obradu podataka odgovoran je: Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije-Istituto formativo per la medicina d´urgenza della regione Istriana, Pula, Zagrebačka 30

Službenik za zaštitu podataka je Odvjetničko društvo ZAGORŠĆAK&PARTNERI d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 52. Kontakt podaci: mobitel: +385 091 201 7886: e mail adresa: odvjetnik.zagorscak@os.t-com.hr  

2. Vrste osobnih podataka koje obrađujemo

Upotrebljavamo slijedeće osobne podatke:

a)      Matične podatke: Ime i prezime, OIB, broj osobne iskaznice, datum i mjesto rođenja, spol, stupanj obrazovanja, imena roditelja, članstvo u sindikatu, broj računa, matični broj na HZZO / HZMO, radni staž, preslike dokumenata (osobna iskaznica, svjedodžba, diploma, kartica tekućeg računa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih, umrlih, zdravstvene iskaznice, rodni list)

b)      Podatke o adresi i kontakt podatke: adresa prebivališta / boravišta, telefon, e-mail adresa,  podaci za hitni kontakt

c)      Ostali podaci: Podaci o zdravstvenom stanju, podaci o smrti člana obitelji, rođenje djeteta, podatke o dobrovoljnom davanju krvi, vašem religijskim uvjerenjima, ukoliko ona utječu na način liječenja, medicinske postupke, prehrambene navike, osobne  mjere (visina, težina, veličina obuće), koje obrađujemo u svrhu zasnivanja radnog odnosa i ostvarivanja prava koja iz njega proizlaze, sklapanja svih vrsta Ugovora, kontaktiranja, isplata naknada, ostvarivanja osnovne djelatnosti ustanove.

Dužni ste na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za obavljanje naše djelatnosti ili za čije prikupljanje postoji obveza. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti zaključivanje ugovora ili provedbu naloga ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Niste dužni dati svoju privolu na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.

3. Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka

Sve vrste vaših osobnih podataka obrađujemo temeljem:

a) Zakonskih obveza: Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima kao i radi obavještavanja i prijava koja smo dužni vršiti prema važećim propisima;

b) Realizacija ugovora: Osobne podatke obrađujemo u svrhu realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obveza koje smo ugovorili;

c) Privole koju ste nam dali radi obrade vaših osobnih podataka (npr. broja telefona);

d) Legitimni interes: Npr. Videonadzor;

e) Zaštite ključnih interesa ispitanika ili trećih osoba;

f) Izvršenja zadaća od javnog interesa.

4. Razdoblje čuvanja

Osobni podaci se čuvaju, arhiviraju i izlučuju sukladno zakonskim i ostalim propisima ili općem aktu voditelja obrade.

Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka..

5. Upravljanje Privolama

Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka

Promjenu privole možete izvršiti, putem pisanog zahtjeva na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije-Istituto formativo per la medicina d´urgenza della regione Istriana, Pula, Zagrebačka 30 ili putem e-maila na adresu: info@zhmiz.hr

Ako opozovete dane privole vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti.

U slučaju obrade vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

6. Prava ispitanika

 a) Pravo na pristup informacijama i informaciju o obradi osobnih podataka odnosno da li voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika ili ne, a ako se obrađuju koja je svrha takve obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ itd.

b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

d) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

•   ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i

•  ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

e) Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

f) Pravo na prigovor nadležnom tijelu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu Hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka.

g) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

h) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta, to služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

i) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev

j) Pravo na ograničenje obrade:

Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

·  ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka

· ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima

· ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka

7.  Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

·  ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi

·  ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti

· ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem

· ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje voditelj obrade ima prema istima

8. Tehničke i organizacijske mjere

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitana slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava .

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

9. Osobni podaci na internetskim stranicama

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva, i ispunjavanja obrasca za pritužbe. Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu.

Prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama se ne provodi, izuzev ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podatci mogu proslijediti nadležnom tijelu. Pristup internetskoj stranici se protokolira te se tom prilikom bilježe tehnički podaci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.

Radi unaprjeđenja naše ponude, internetske stranice mogu sadržavati „kolačiće“ koji se pohranjuju na računalu posjetitelja stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda internetske stranice. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude.

Skip to content